Manažerská informatika

Charakteristika bakalářského studia

 • Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6209R021 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinované (Bc.)
 • Garant oboru: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních činností orientovaných na informační a komunikační technologie. Disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace a vyvíjet a administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět základní analýzy dat. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.

Charakteristika navazujícího magisterského studia

 • Studijní program: Hospodářská politika a správa
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6209T021 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční
 • Garant oboru: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Manažerská informatika je obor, který si zaslouží pozornost

Milí studenti, představte si následující situaci. Firma se má rozhodnout, zda pro podporu svých činností zakoupí nové technické a programové vybavení. Na rozhodující poradě vystoupí s dlouhou prezentací firemní informatik a podrobně vysvětlí technické a funkční parametry nového systému. Čísly unavení členové podnikového vedení se zeptají, jak nový systém podpoří budoucí záměry firmy v oblasti prodeje a marketingu a jaká bude jeho návratnost. Informatik znejistí, zopakuje část své prezentace, ale na položené otázky neumí odpovědět. Dokáže pracovat s různými softwarovými nástroji, a také je dobrý programátor. Myslíte si ale, že se ve své funkci po této poradě udrží? O tom se dá s úspěchem pochybovat. Pokusím se vysvětlit proč.
Jiná bude situace, když firemní informatik bude absolventem oboru Manažerská informatika na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Bude mít odlišnou úvodní prezentaci, na dotazy členů vedení bude kompetentně odpovídat. Se schválením projektu nebude žádný problém a informatik bude mít o svou budoucnost ve firmě postaráno. Studiem oboru Manažerská informatika se totiž stal odborníkem nejen v informatice, ale také v oblasti ekonomie a managementu. V základních informatických předmětech získal to, co úzce specializovaní ekonomové nebo „čistí“ informatici nemají: mezioborové znalosti. Ty totiž umožňují zasvěceně komunikovat nejen s vedením firmy a firemními kolegy, ale i s jejími zákazníky. To všechno pak zvyšuje šanci uplatnění nejenom ve firmě, ale také na trhu práce. Z našich zkušeností a kontaktů s personálními agenturami vyplývá, že právě taková struktura znalostí, doplněná samozřejmě praktickými zkušenostmi, je ze strany podniků a úřadů velmi žádaná.
Jak tedy vypadá absolvent oboru Manažérská informatika? Student je během studia veden k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení. Jde především o malé a střední podniky, veřejnou správu nebo obchodní činnosti orientované na informační a komunikační technologie. Má příslušné znalosti a praktické dovednosti umožňující řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních systémů, dokáže administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace, případně vyvíjet webové aplikace určené pro elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva, ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět běžné analýzy dat. Absolvent rovněž zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.
Obor Manažerská informatika je garantován Katedrou informatiky a matematiky, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Členy katedry tvoří jak renomovaní akademičtí pracovníci a odborníci se zkušenostmi z podnikové praxe, tak mladší vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří se věnují výzkumu a vývoji v oblasti informačních technologií, a to buď přímo při řízení vědecko-pedagogických procesů na Slezské univerzitě, nebo v externích institucích či podnicích. Studenti mají možnost s pedagogy spolupracovat během studia jak při bezprostředním kontaktu, tak při přípravě seminárních, bakalářských nebo diplomových prací, a takto získávat informace a znalosti o nejnovějších trendech v informatice a na trhu práce. Právě to jim pak poskytuje výhody nad konkurencí. Z uvedených důvodů je obor Manažerská informatika právě tím oborem, který si zaslouží pozornost všech, kdo se zamýšlejí nad svým dalším studiem.


prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., garant oboru Manažerská informatika

Napsali o oboru

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

garant oboru Manažerská informatika

Manažerská informatika je obor, který si zaslouží pozornost
Milí studenti, představte si následující situaci. Firma se má rozhodnout, zda pro podporu svých činností zakoupí nové technické a programové vybavení. Na rozhodující poradě vystoupí s dlouhou prezentací firemní informatik a podrobně vysvětlí technické a funkční parametry nového systému. Čísly unavení členové podnikového vedení se zeptají, jak nový systém podpoří budoucí záměry firmy v oblasti prodeje a marketingu a jaká bude jeho návratnost. Informatik znejistí, zopakuje část své prezentace, ale na položené otázky neumí odpovědět. Dokáže pracovat s různými softwarovými nástroji, a také je dobrý programátor. Myslíte si ale, že se ve své funkci po této poradě udrží? O tom se dá s úspěchem pochybovat. Pokusím se vysvětlit proč.


Více...

Absolventi