Manažerská informatika

Charakteristika bakalářského studia

 • Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6209R021 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinované (Bc.)
 • Garant oboru: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních činností orientovaných na informační a komunikační technologie. Disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace a vyvíjet a administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět základní analýzy dat. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.

Charakteristika navazujícího magisterského studia

 • Studijní program: Manažerská informatika
 • Typ studia: navazující magisterské
 • Kód studia:
 • Forma studia: prezenční, kombinované
 • Garant programu: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Manažerská informatika je obor, který si zaslouží pozornost

Milí studenti, představte si následující situaci. Firma se má rozhodnout, zda pro podporu svých činností potřebuje inovovat stávající nebo koupit zcela nové hardwarové a softwarové vybavení resp. informační systém. Na rozhodující poradě vystoupí s dlouhou prezentací firemní informatik a uvede podrobné technické a funkční parametry nového systému. Čísly unavení členové podnikového vedení se zeptají, jak nový systém podpoří budoucí záměry firmy v oblasti prodeje a marketingu a jaká u něj bude návratnost investic. Informatik znejistí, protože ačkoliv je skvělý technik, programátor nebo třeba správce počítačové sítě, nemá dostatečné znalosti vázané na ekonomiku podniku, neumí vysvětlit ekonomické přínosy implementace nového systému a neumí vyčíslit návratnost investic. To je v mnoha případech důvodem, proč jsou tyto návrhy v celé řadě případů vedením společností zamítnuty.
Jiná situace bude v okamžiku, když firemní informatik bude absolventem studijního oboru Manažerská informatika v bakalářském typu studia nebo studijního programu Manažerská informatika v navazujícím magisterském typu studia na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné (SU OPF). Tento člověk bude mít odlišnou úvodní prezentaci, na dotazy členů vedení bude odpovídat s adekvátní mírou erudice a bude umět vysvětlit jak technickou část, tak i vazbu na ekonomiku podniku, personalistiku, legislativu atd. Se schválením projektu nebude v tomto případě žádný problém a informatik bude mít o svou budoucnost ve firmě postaráno.
Uvedené příklady odrážejí podstatu studia oboru a programu Manažerská informatika na SU OPF. Studenti jsou vedeni k tomu, aby v adekvátní míře rozuměli a uměli aplikovat moderní technologie s jasným cílem podpořit ekonomickou a funkční efektivitu daného subjektu, kterým může být firma, instituce veřejné správy, vzdělávací instituce apod.
Rozhodne-li se absolvent bakalářského typu studia nepokračovat v dalším studiu, má možnost najít uplatnění v celé řadě pracovních pozic typu správce nebo tester softwarových aplikací, programátor, správce počítačové sítě, vedoucí projektového týmu apod. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu pak má širší možnosti uplatnění zejména v manažerských pozicích na vyšším stupni řízení.
Během studia mají studenti možnost spolupracovat s pedagogy jako pomocné vědecké síly, na odborných a vědeckých projektech, přípravě bakalářských a diplomových prací apod. Důležitou možností pro studenty je práce v projektových týmech v rámci Business Gate, kde se řeší konkrétní úkoly z podnikové praxe a studenti tak již během studia navážou velmi důležité kontakty s praxí a získají velmi cenné zkušenosti.
Obor a program Manažerská informatika je garantován v rámci Katedry informatiky a matematiky. Členy katedry jsou jak renomovaní akademičtí pracovníci a odborníci se zkušenostmi z podnikové praxe, tak mladší vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří se věnují výzkumu a vývoji v oblasti informačních technologií, a to buď přímo při řízení vědecko-pedagogických procesů na Slezské univerzitě, nebo v externích institucích či podnicích.
Na závěr je ještě vhodné uvést na pravou míru jednu rozšířenou fámu. Často slyšíme, jak je Karviná a potažmo celý Moravsko-slezský kraj problematický, jak je strukturálně postižený, jak se tady lidem špatně žije apod. Není tomu tak. Například pro studenty SU OPF jsou v Karviné vytvořeny vynikající podmínky: Architektonicky zajímavá nově rekonstruovaná budova fakulty v pěkném prostředí parku, vybavena nejmodernějšími informačními technologiemi s výbornými stravovacími i ubytovacími možnostmi vytváří přímo ideální studijní prostředí. A co je důležité pro absolventy Manažerské informatiky, určité zaostání oproti Praze a Brnu se přece dá obrátit na příležitosti pro změny, ve kterých v budoucnu informační a komunikační technologie sehrají rozhodující roli. Je-li přece něco špatně, nemá smysl utíkat, ale snažit se to změnit novými investicemi, novými firmami, prostřednictvím projektu SmartCity a celou řadou dalších, ve kterých absolventi Manažerské informatiky mohou v budoucnu sehrát klíčovou roli. K tomu je naším cílem je připravit.


prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., garant oboru a programu Manažerská informatika

Napsali o oboru

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

garant oboru Manažerská informatika

Manažerská informatika je obor, který si zaslouží pozornost
Milí studenti, představte si následující situaci. Firma se má rozhodnout, zda pro podporu svých činností potřebuje inovovat stávající nebo koupit zcela nové hardwarové a softwarové vybavení resp. informační systém. Na rozhodující poradě vystoupí s dlouhou prezentací firemní informatik a uvede podrobné technické a funkční parametry nového systému. Čísly unavení členové podnikového vedení se zeptají, jak nový systém podpoří budoucí záměry firmy v oblasti prodeje a marketingu a jaká u něj bude návratnost investic. Informatik znejistí, protože ačkoliv je skvělý technik, programátor nebo třeba správce počítačové sítě, nemá dostatečné znalosti vázané na ekonomiku podniku, neumí vysvětlit ekonomické přínosy implementace nového systému a neumí vyčíslit návratnost investic. To je v mnoha případech důvodem, proč jsou tyto návrhy v celé řadě případů vedením společností zamítnuty.


Více...