Cestovní ruch a turismus


Profil absolventa

Absolvent programu získá znalosti propojené s praktickými dovednostmi v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu i využití informačních technologií v podnicích cestovního ruchu. Orientuje se v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, práva a daní, které jsou nezbytné pro podnikání v oboru, ale také v jednotlivých službách cestovního ruchu. Umí popsat a používat formy profesionální komunikace a také uplatnit své odborné dovednosti při plánování, organizování, řízení a kontrole v podnicích cestovního ruchu. Dovede vypracovat podnikatelský plán, samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o vývoji podniku, navrhovat a prezentovat možnosti řešení problémů. Je schopen pracovat s metodami užívanými v podnikové praxi, umí zpracovat marketingovou analýzu či vypracovat odpovídající marketingový mix pro konkrétní podnik působící v cestovním ruchu. Dovede sledovat aktuální produkty a trendy v cestovním ruchu a flexibilně se přizpůsobovat jejich dynamice a poptávce.

Uplatnění

Absolventi můžou získat pracovní uplatnění na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu v ubytovacích, stravovacích i lázeňských zařízeních, cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, státní správě, krajských úřadech, v profesních sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj. Dále si mohou založit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost v této oblasti.

Vybrané předměty

  • Podnikání v cestovním ruchu
  • Geografie cestovního ruchu
  • Ekonomika cestovního ruchu
  • Management služeb CR
  • Marketing cestovního ruchu
  • Informační systémy v cestovním ruchu
  • Business Culture in Tourism
  • Komunikační dovednosti v cestovním ruchu